RUP Jan Yperman

Na onze goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jan Yperman, start de GECORO straks een openbaar onderzoek om de huidige plannen te toetsen aan de lokale bewoners van Sint-Jan. En ja, het ziet er allemaal veelbelovend uit. Er zijn inspanningen geleverd om dit tot in detail uit te werken met respect voor natuur, water, wonen, agrarisch gebied en het ziekenhuis. We zien trouwens allemaal dat er ook moest gewerkt worden binnen de contouren van de onderliggende lagen van het gewestplan, wat het er niet makkelijker op maakte.

Sta ons toe om de positieve en negatieve punten nog eens te overlopen, en ons standpunt te verduidelijken.

De zone voor wonen in art. 1 is goed in detail beschreven. De parkeernorm voor eventuele meergezinswoningen zijn zeker een must en de ruimte voor buurtondersteunende functies tot 400m², niet-vergunningsplichtig, dragen bij tot de laagdrempeligheid bij het starten van een handelszaak.

Bij zone 2 en 3, vroegere site Yprado, hopen we dat hier mooie projecten, erg divers van typologie en gedragen door de ganse buurt, verwezenlijkt kunnen worden. De waterbergingsproblematiek zal hier een moeilijke oefening zijn, maar de parkzone kan hier misschien soelaas brengen. De voorziene trage weg, kan ook maar het gebruik van de fiets stimuleren zo dicht bij het stadscentrum.

Zone 4 is een bestendiging van de bovenliggende laag, en bij zone 5 begrijpen we het zo dat de natuur- en landschapsverweving van de akkerbouwpercelen dient om de instandhouding van de Schaartjesbeek en zijn walstructuur te verzekeren. Het kan niet de bedoeling zijn om bestaande percelen op te splitsen en te omranden met hagen. Immers is efficiëntie binnen de akkerbouw een belangrijk feit om rendabel te telen. Ook hopen we hier dat bij het bepalen van het tracé van de trage weg tussen het Bellewaerdebeekpad en de Zonnebeekseweg, geluisterd wordt naar de betreffende landbouwers en eventueel gecombineerd wordt met de Schaartjesbeek.

Bij zone 6 is een bestendiging van het golfterrein in de huidige juridisch toestand vastgelegd.

Het stadspark, waarvan we reeds een inrichtingsplan gezien hebben, oogt mooi, en vrij divers. Het viel ons op dat er geen echte wandellus in de diverse paden te vinden is. Uitweg van een wandelpad op de Groenestraat lijkt ons niet direct zinvol. Misschien moet er gedacht worden aan parking voor de fietsen en voertuigen van de parkbezoekers? We vinden het tevens spijtig dat stadslandbouw in dit plan geschrapt werd. Met nauwere voorschriften betreffende koepelbouw, indeling en huisvesting van machines, kon hier een kleinschalig CSA-landbouw-project opgestart worden. We kunnen immers projecten om de consument dichter bij de producent te brengen en te betrekken, volmondig toejuichen. Ook de eerder voorziene volkstuinen werden hier uit de voorschriften gehaald. Volgt u hier misschien toch de piste van volkstuinen bij de vroegere stadsserres zoals mijn collega Miet Durnez dit in het verleden voorstelde?

In verband met de vrijheid van pacht voor dit gebied, wil ik er nog eens op aandringen om met de huidige gebruiker in dialoog te treden. Deze landbouwer is immers op 63-jarige leeftijd maar enkele jaren verwijderd van zijn welverdiende pensioen, en opvolging is er niet. Vroegtijdige pensioenaanvraag is voor niemand een must, en daarom staat deze pachter open om afspraken te maken tot aan zijn gerechtigde pensioenleeftijd. Is hieromtrent ook een advies vanuit de landbouwraad gevraagd?

Art. 8 ten behoeve van Jehovah’s getuigen staat net zoals het ziekenhuis, zone 9, ingekleurd als zone voor gemeenschaps- en openbare voorzieningen. Er komt in het noorden een extra stuk grond dat momenteel dienst doet als weiland bij voor het Jan Ypermanziekenhuis, en eveneens is er ook een vierde toegang voorzien. Dit stuurt een deel van de bezoekers richting het kruispunt van de Groenestraat en de Brugseweg, wat op zich al een erg drukke en gevaarlijke plaats is.

Deze in-en uitrit baart ons zorgen en zou moeten gekoppeld worden aan een mobiliteitsstudie voor het ruimere gebied.

Het is wel goed om bij elke nieuwe vergunningsaanvraag van het ziekenhuis een parkeerbalans te eisen en tevens te sturen tot parkeren in verschillende lagen. Voor ons nog liefst ondergronds, maar de regulering rond bodemverzet van Ieperse grond maakt dit erg moeilijk. Het vergroenen van de parking door aanplant van bomen en een groenstrook van 2m breed langs de grens van het plangebied is een mooie zaak. In de zone van Art. 10 en 11, die een overgangszone is tussen het park en de volledige JYZ-site, hopen we zo weinig mogelijk extra bebouwing te zien opduiken. Deze strook zou zoveel als mogelijk ten dienste moeten zijn van patiënten die de rust van de natuur wensen op te zoeken.

Art.12, de militaire begraafplaats, zou misschien, na overleg met CWGC, beter kunnen geïntegreerd worden in de parkzone. Dit om bezoekers van het kerkhof ook te verleiden tot een bezoekje aan het park, en omgekeerd.

Zone 13, de Bellewaerdebeek en de Schaartjesbeek moeten met respect behandeld worden. Water is een bizar goed geworden. Droogte, gevolgd door hitte onweders, kunnen plotse wateroverlast veroorzaken. Dit wensen we geen enkele Ieperling toe. In het verleden hebben zich hier reeds dergelijke problemen voorgedaan en de stortregens van vorige zomer ter hoogte van Reningelst-Vlamertinge, zitten ons nog vers in het geheugen. Het aanleggen van trage wegen langs waterlopen, maakt fietsen zoveel aangenamer.

Wat de onteigening betreft van de 3 percelen aan de Brugseweg, kunnen we stellen dat een integratie van de percelen in het park om het overstromingsrisico van de Bellewaerdebeek te beperken een goeie zaak is. Toegang van het park voor bezoekers via de Brugseweg is voor ons niet noodzakelijk daar er een trage weg het Bellewaerdebeekpad kruist ter hoogte van de site Yprado. Echter is toegang voor onderhoudswerken langs hier misschien een must. Hierook vragen we ons af waarom er direct moet overgegaan worden tot onteigening. Is er reeds in dialoog getreden met de betreffende eigenaars. Is de gehele onteigeningsprocedure geen extra kost op de aankoop misschien?

RUP Jan Yperman gaat binnenkort in openbaar onderzoek. We hopen dat de buurt geïnteresseerd deze plannen zal doornemen en de pro's en contra’s tegenover elkaar zal afwegen. Een goed infomoment voor de ganse buurt is dan ook van groot belang. Wegens de negatieve houding tegenover de huidige pachter, en geen concrete poging tot onderhandeling, onthouden we ons op dit punt.