Nood aan een duurzaam en breed gedragen waterplan

Als grootste politieke familie van onze stad wensen wij te reageren op de verklaringen in de pers van schepen Despeghel en bij uitbreiding dus ook het Ieperse stadsbestuur over het oppompverbod in onze stad.

Onze landbouwers viseren als waren zij de enige oorzaak van de waterschaarste in de Ieperse onbevaarbare waterlopen en stadsvijvers getuigt voor de zoveelste maal de beperkte kennis van het huidig bestuur inzake waterbeheer, het onderhoud van waterlopen en toekomstgerichte plannen.

Beweren dat de droogte veroorzaakt wordt door drainage en omploegen van weiden is niet correct. Het is wel een feit dat ten gevolge van het MAP het bodemleven zienderogen achteruit gaat. De capitulaire kracht van de bodems verdwijnt doordat het bodemleven drastisch daalt als gevolg van het niet meer mogen toedienen van organische bemesting. Hierdoor komt de watertoevoer naar de plant in het gedrang en daalt het koolstofgehalte en zijn de bodems droogtegevoeliger.

We ontkennen, noch onderkennen zeker het groeiend droogteprobleem niet. Een reden temeer dat er binnen het stadsbestuur dringend, maar dan ook zeer dringend, werk dient gemaakt te worden van een waterplan. Daar wachten we nu reeds twee jaar op en nog steeds is hiervan niets gerealiseerd.

Dit waterplan moet volgens CD&V in eerste instantie duidelijkheid scheppen omtrent de manier van beheren van de waterlopen, een toekomstvisie bevatten inzake het gebruik van water en de oppompcapaciteit in kaart brengen. Dit alles gebeurt best gemeentegrensoverschrijdend, samen met de provinciale diensten en in overleg met alle betrokken sectoren die grote hoeveelheden water nodig hebben.

Dat wil zeggen NIET alleen de landbouw, maar zeker ook de groentenverwerkende industrie, en andere grote waterverbruikende industrieën, die blij zullen zijn met dergelijk initiatief. Waterbeheer gaat echt wel breder dan het domein landbouw alleen.

Daarom stellen we heel duidelijk:

  1. Het is noodzakelijk en trouwens onze plicht dat we alles blijvend in het werk stellen om landbouw zijn maximale exploitatiekansen te bieden. De voedselbehoeftes zijn sterk geëvolueerd, niet alleen door het grotere aantal bewoners op deze planeet maar ook door de kwaliteitseisen.
  2. Een duidelijk waterplan dient opgesteld te worden.
  3. Ook de groentenverwerkende industrie moet betrokken en op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Het kan niet verder dat steeds de landbouwer alleen moet opdraaien voor de problemen en investeringen rond water,  wil deze industrie verder functioneren.
  4. Betrek ook andere industrieën die grote waterbehoeftes hebben.
  5. Het water in de binnenstad herstellen, teneinde de leefbaarheid van onze bewoners te verbeteren. Denk maar aan terug stromend water in Wieltjesgracht om het hitte-eiland van de binnenstad af te koelen.
  6. Als eerste initiatief stellen we voor het bufferbekken te Vlamertinge dieper te maken en of groter maken.
  7. Maak een studie op rond de aanleg van ondergrondse leidingen tot bij de landerijen samen met landbouw en groentenverwerkers .
  8. Zie de provincie als partner en wijs hen niet met de vinger. Wat baat het als Ieper een oppompverbod invoert en de grensgemeentes niet , dan gaat men gewoon in de buurtgemeente oppompen. Samenwerking is cruciaal!
  9. Initiatief of impulsen geven naar studie rond waterbehoeftes in zijn totaliteit in samenwerking met hogere overheden. Dit kan alleen maar duidelijkheid bieden.
  10. Samenwerken is de boodschap en niet alleen de landbouw viseren. Water is voor iedereen, en voedsel voor onze bevolking is nog steeds dé prioritaire behoefte.